ALGEMENE VOORWAARDEN SPEURCENTER
AV CZ/79 3 april 2009.

Deze Algemene Voorwaarden van speurcenter.nl Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 3 april 2009.

Deze Algemene Voorwaarden zullen (kunnen) worden gebruikt door alle (ook niet-) leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.


Inhoudsopgave:

 • Artikel 1  – Definities
 • Artikel 2  – Identiteit van Speurcenter
 • Artikel 3  – Toepasselijkheid
 • Artikel 4  – Het aanbod
 • Artikel 5  – De overeenkomst
 • Artikel 6  – Herroepingsrecht
 • Artikel 7  – Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8  – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9  – De prijs
 • Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Duurtransacties
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
 • Artikel 15 – Geschillen
 • Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Speurcenter;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Speurcenter in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Speurcenter: de natuurlijke of rechtspersoon Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Speurcenter georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Speurcenter gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van Speurcenter

www.speurcenter.nl
Actief onder de naam/namen: speurcenter.nl
Vestigings/bezoekadres:  Grotestraat 64 7299GM, Borne /
Speurcenter hanteert i.v.m. online zaken geen bezoekadres.
Telefoonnummer Nederland: 070-250 006 8 (lokaal tarief) 
Telefoonnummer Nederland Mobiel: 06 -127 279 72 (lokaal tarief +evt. mobiele kosten)
Telefoonnummer België: n.v.t. (lokaal tarief) 
Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week 
E-mail: info@speurcenter.nl
KvK-nummer: 61884278.
Indien de activiteit van Speurcenter is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien Speurcenter een gereglementeerd beroep uitoefent:
l  de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
l  de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
l  een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. 1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Speurcenter en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Speurcenter en consument.
 2. 2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Speurcenter zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. 3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. 4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. 5.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. 6.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Speurcenter gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Speurcenter niet.
 3. 7.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. 8.     de eventuele kosten van aflevering;
  3. 9.     de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. 10.  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. 11.  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  6. 12.  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  7. 13.  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  8. 14.  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  9. 15.  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  10. 16.  de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  11. 17.  de gedragscodes waaraan Speurcenter zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  12. 18.  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. 19.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. 20.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Speurcenter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. 21.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Speurcenter passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Speurcenter daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 22.  Speurcenter kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Speurcenter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 23.  Speurcenter zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. a. het digitale bezoekadres van Speurcenter waar de consument met klachten terecht kan;
  2. 24.  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. 25.  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. 26.  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Speurcenter deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  5. 27.  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. 28.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. 29.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Speurcenter bekend gemaakte vertegenwoordiger. Het annuleren van een bestelling dient te geschieden binnen 48 uur (achtenveertig uren) van de gemaakte bestelling ongeacht de (al) gedane transacties. Speurcenter houd zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor de annulering, na 48 uur (achtenveertig uren) vervalt het recht om annulering, de verzending zal daardoor automatisch geschieden.
 2. 30.  Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Speurcenter retourneren, conform de door Speurcenter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. 31.  Bij levering van diensten:
 4. 32.  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 (zeven) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. 33.  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Speurcenter bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. 34.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. 35.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Speurcenter dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. 36.  Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Speurcenter alleen worden uitgesloten indien Speurcenter dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. 37.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. a. die door Speurcenter tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. 38.  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. 39.  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;bijvoorbeeld artikelen die onder speciale levering worden toegeleverd en daar louter van afhankelijk zijn.
  4. 40.  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. 41.  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Speurcenter geen invloed heeft; of waar Speurcenter afhankelijk van leveringen door derden.
  6. 42.  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. 43.  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  8. 44.  h.voor zegel-producten en eenmaliggebruiks goederen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  9. 45.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
   1. a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   2. 46.  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
   3. 47.  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 
Artikel 9 - De prijs

 1. 48.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. 49.  In afwijking van het vorige lid kan Speurcenter producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Speurcenter geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. 50.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. 51.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Speurcenter dit bedongen heeft en:
  1. a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. 52.  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  3. 53.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. 54.  Speurcenter staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Speurcenter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. 55.  Een door Speurcenter, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Speurcenter kan doen gelden.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. 56.  Speurcenter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. 57.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt bij zijn bestelling op deze website dan wel duidelijk voorafgaand aan de betaling per mail. Speurcenter acht zich geenzins verantwoordelijk voor door consument gemaakte spelfouten, typfouten, verwisselde postcodes, adressen e.d.!
 3. 58.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (met uitsluiting m.b.t. artikel 11 deel 2.57), ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. (met uitzondering van spel en of typfouten door consument gemaakt.)
 4. 59.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Speurcenter indien het nieuw gekochte Product wordt teruggenomen, zal indien beschikbaar het oorspronkelijke Product worden teruggegeven of indien die niet lang voorradig is de inruilwaarde van het Product worden terugbetaald in de vorm van een tegoedbon. Cadeau of tegoedbonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld, tegoedbonnen/waardebonnen/retourbonnen/cadeaubonnen zijn geldig vanaf een minimale aanschaf van € 25,- (vijfentwintig euro). Met uitzondering van het vergelijkbare product ter hoogte van tenminste de waardebon.
 5. 60.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Speurcenter zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn "niet" voor rekening van Speurcenter deze dienen door de klant te worden vergoed op basis van eigen risico.
 6. 61.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Speurcenter tot het moment van verzending aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Speurcenter bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. 62.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. 63.  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. 64.  De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. 65.  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. 66.  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Speurcenter voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. 67.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. 68.  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. 69.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. 70.  Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
 5. 71.  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling

 1. 72.  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 24 uur na het accepteren van de algemene voorwaarden. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. 73.  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. 74.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Speurcenter te melden.
 4. 75.  In geval van wanbetaling van de consument heeft Speurcenter behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. 76.  Speurcenter beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. 77.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Speurcenter, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. 78.  Bij Speurcenter ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Speurcenter binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. 79.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 15 - Geschillen

 1. 80.  Op overeenkomsten tussen Speurcenter en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. 81.  Geschillen tussen de consument en Speurcenter over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Speurcenter te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Speurcenter worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de Consumentenbond.
 3. 82.  Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Speurcenter heeft voorgelegd.
 4. 83.  Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. 84.  Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Speurcenter aan deze keuze gebonden. Wanneer Speurcenter dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Speurcenter schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Speurcenter de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Speurcenter gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. 85.  De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. 86.  De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Speurcenter surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. 87.  Indien naast de Geschillencommissie van de Consumentenbond een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Consumentenbond bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. 88.  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. 89.  Speurcenter kan deze algemene voorwaarden ten alle tijden (stilzwijgend) wijzigen.
 2. 90.  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 3. Alle prijzen en producten zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, aan onze teksten en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleent. 
  Op al onze advertenties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke gelden bij Speurcenter.